خدمات ما

مشاوره برای تولید قارچ

مشاوره برای ساخت

خرید قارچ از تولید کنندگان خانگی

تآمین خاک پوششی

تآمین کمپوست

فروش قارچ

آموزش تولید قارچ